Allmänna villkor

 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller från och med maj 2020 och ersätter tidigare av Rellok Diamond Tools Sweden AB (RELLOK) publicerade försäljningsvillkor. RELLOK förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa allmänna villkor, priser och övrig information på RELLOKS webbplats utan föregående avisering.

Dessa allmänna villkor ska äga tillämpning mellan Rellok Diamond Tools Sweden AB, org.nr 556844-4748, (”RELLOK”) och företagskund (”Kunden”) vid köp av produkter via RELLOKS webbplats. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av avtalet mellan Kunden och RELLOK som tecknats avseende sådant köp av produkter (”Avtalet”). Genom att genomföra ett köp hos RELLOK via RELLOKs webbplats accepterar Kunden dessa allmänna villkor.

 

 1. Priser, avgifter och fakturering

De produkter som presenteras på RELLOKS webbplats utgör RELLOKS ordinarie sortiment. Priserna på webbplatsen är angivna i svenska kronor, exklusive moms och fraktkostnader. Priserna uppdateras i realtid.

Kunden ska betala det pris och de eventuella avgifter som gäller vid beställningstidpunkten eller som i övrigt uttryckligen framgår av Avtalet. Om Kund är ett börsnoterat företag, statlig myndighet, kommun eller region ska betalning ske i efterskott mot faktura med en betalningstid om 30 dagar från fakturadatumet. För övriga kunder ska betalning, efter genomförd godkänd kreditprövning, ske mot faktura som förfaller till betalning tio dagar från fakturadatumet. Vid ej godkänd kreditprövning ska betalning ske genom förskottsbetalning och RELLOK ska ha rätt att neka sådan försäljning fram till dess att förskottsbetalning skett.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Är Kund i dröjsmål med betalning har RELLOK rätt att, efter skriftlig underrättelse därom till Kund, hålla inne leverans eller del av leverans till dess Kund erlagt fullständig betalning. Är Kund i dröjsmål med betalning i mer än 30 dagar efter det att RELLOK uppmanat Kunden att betala förfallet belopp, får RELLOK efter skriftlig underrättelse därom till Kunden häva Avtalet helt eller delvis avseende vid tidpunkten beställda men icke levererade produkter. Produkterna förblir RELLOKS egendom till dess full betalning erlagts.

För ej utlösta paket debiteras en avgift om 250 kr exklusive moms.

  

 1. Fraktkostnad

Frakt tillkommer på varje order med en grundkostnad som anges på RELLOKS webbplats. Uppgifter om kostnad för skrymmande eller tunga leveranser och postförskottsförsändelse tillkommer.

 

 1. Leverans och leveransförsening

Leverans sker av anlitad transportör eller budfirma. Risken för leveransen och produkterna övergår på Kunden när produkterna lämnats till transportören.

Såvida inte annat överenskommits levereras beställda produkter till Kundens leveransadress. Om Kundens leveransadress är en postbox eller ett postboxnummer eller om leverans direkt till Kundens leveransadress av annan anledning inte är möjlig levereras varan till postens utlämningsställe. Leveransdag är den dag då beställda produkter levererats antingen till Kundens leveransadress eller i förkommande fall till postens utlämningsställe (”Leveransdag”). Vid försenad leverans med mer än 30 dagar har Kunden rätt att genom skriftligt meddelande till RELLOK häva köpet om sådan försening orsakats av RELLOK. RELLOK ska inte ha något ansvar för försening som orsakats av Kunden eller transportören.

 

 1. Returrätt

Med returrätt avses en rätt för Kunden att i enlighet med vad som anges i denna punkt returnera en produkt som ingår i RELLOKS ordinarie sortiment utan att fel i produkt föreligger.

Returrätt gäller när följande villkor är uppfyllda:

 1. a)      Kunden ska inom tio arbetsdagar från Leveransdagen informera RELLOK om att Kunden önskar returnera produkt;
 2. b)      produkten ska returneras i obruten originalförpackning och vara väl förpackad i ytteremballage. Den

ska även returneras i oanvänt skick med samtliga komponenter och tillbehör intakta samt fri från smuts, märkning och skador; och

 1. c)      RELLOK har godkänt sådan retur.

När returförfrågan godkänts av RELLOK erhåller Kunden ett returnummer som produkten ska märkas med och returneras i originalförpackningen med alla tillbehör inom fem arbetsdagar från det att godkännandet erhölls. Kostnader för returfrakt och eventuella returavgifter ska betalas av Kunden.

Om produkten vid mottagande av RELLOK godkänns för retur av RELLOK sker kreditering till det lägsta av dagspris och fakturerat pris. Ofullständig eller felaktig retur återsändes till Kunden på Kundens bekostnad. Risken för returnerade produkter övergår till RELLOK när produkterna mottagits av RELLOK.

 

 1. Ansvar för fel och reklamation

En produkt är felaktig om den avviker från vad som uppges om produktens egenskaper på RELLOKS webbplats eller i annan skriftlig information från RELLOK avseende produkten. En produkt anses dock inte felaktig om avvikelserna inte påverkar varans avsedda användning eller det enbart utgör en mindre olägenhet för Kunden.

Kunden ska vid mottagandet av produkterna kontrollera dessa. Vid fel i produkt som går att upptäcka vid leverans ska Kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till RELLOK, dock senast 10 dagar från Leveransdag. Om RELLOK godkänner felet erhåller Kunden ett ärendenummer som varan ska märkas med och Kunden ska därefter returnera varan i enlighet med vad som anges ovan i punkten 5.

För det fall fel i produkt uppkommer vid en senare tidpunkt ska reklamation göras senast 10 arbetsdagar efter det att felet upptäcktes eller då felet borde ha upptäckts, dock i alla fall senast 12 månader efter Leveransdagen. Om reklamation inte har skett inom angiven tid har Kunden inte rätt att göra felpåföljd gällande.

Med undantag för vad som angetts ovan avseende fel i denna punkt 6, ska reklamation p.g.a. saknad produkt i leverans eller annan brist i fråga om typ eller mängd göras till RELLOK senast inom 5 arbetsdagar från Leveransdagen. Ofullständig eller felaktig reklamation återsändes till Kund på Kunds egen bekostnad. Eventuella transportskador p.g.a. bristfällig emballering vid Kunds retur debiteras Kund.

Om produkten vid mottagande hos RELLOK godkänns för reklamation av RELLOK ansvarar RELLOK för fel i produkt enbart i enlighet med respektive tillverkares felansvar. Föreligger fel åtar sig RELLOK att, efter eget val med ovan begränsning, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. RELLOKS ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och Kunden kan inte rikta några andra anspråk mot RELLOK med anledning av felet.

 

 1. Kontakt

I samtliga ärenden rörande leverans, returförfrågningar, reklamation, garantier och dylikt ska Kund kontakta RELLOK per telefon eller e-post (adresser anges på webbplatsen). Vid alla kontakter bör order- och fakturanummer samt ev. orsak för reklamation uppges.

 

 1. Dokumentation och installation

Vid leverans av produkt ingår sedvanlig användardokumentation i form av handböcker eller andra anvisningar. Sådan användardokumentation är avfattad på svenska eller engelska. Såvida inte annat överenskommits utför och ansvarar Kund själv för installation av beställda produkter.

 

 1.   Programvara

När programvara ingår i leverans är Kunden skyldig att iaktta de licensvillkor som gäller för denna. Licensvillkor finns förpackade med varan vid leverans och det åligger Kunden att kontrollera dessa vid leverans. Om Kunden inte vill acceptera villkoren för respektive programvara ska Kunden utnyttja sin returrätt enligt punkt 5 ovan. Om Kunden inte utnyttjar denna rätt ska Kunden anses ha accepterat respektive licensvillkor och ska anses vara bunden av dessa. RELLOK ska inte ha något ansvar för programvarans säkerhet eller funktion utan Kunden får istället vända sig mot licensgivaren med eventuella krav avseende eventuella brister i programvaran.

 

 1. Exportbegränsning

Vissa produkter i RELLOKS sortiment är av sådant slag att begränsningar i rätten att exportera dem vidare kan föreligga. Det åligger Kunden att i aktuella fall hålla sig underrättad om och följa de vid var tid gällande exportreglerna. Kunden ska hålla RELLOK skadeslös vid brott mot denna punkt 10.

 

 1.   Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster och produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

 

 1.   Personuppgifter

RELLOK kommer i anslutning till Kundens beställningar av produkter att behandla personuppgifter om Kundens kontaktpersoner. RELLOK är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Kund lämnar till RELLOK. Uppgifterna sparas i syfte att fullgöra åtaganden gentemot Kund samt i marknadsföringssyfte.

Kunden bekräftar att Kunden har informerat berörda kontaktpersoner hos Kunden om RELLOKS behandling av deras personuppgifter och inhämtat erforderligt samtycke till sådan behandling.      

                                                           

 1. Ansvarsbegränsning

RELLOKS ansvar gentemot Kunden för sak- och personskador orsakade av levererade produkter ska per skadetillfälle vara begränsat till fem prisbasbelopp; och per kalenderår tio prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det vid tillfället för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

För övriga skador ska följande gälla. RELLOK ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador såsom, men inte begränsat till, utebliven vinst, produktionsbortfall, minskad försäljning eller intäkter, hinder för att fullgöra åtaganden gentemot tredje man, eller minskad nytta av avtalet. RELLOK ansvarar inte för förlust eller skada orsakad av omöjlighet eller svårigheter att använda produkterna eller information eller för förlust av data.

RELLOKS skadeståndsansvar för skada, förlust, och skadeslöshetsförbindelse eller belopp som annars måste erläggas till kund som orsakats av eller i anslutning till RELLOKS utförande av sina åtaganden, eller sådan underlåtenhet, oavsett om det orsakats under detta avtal eller på utomkontraktuell grund, är begränsat till kontraktsvärdet för den beställda produkt som gav upphov till anspråket.

 

 1. Överlåtelse av Avtalet

RELLOK får utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet. I övrigt får Avtalet och/eller rättigheter och skyldigheter inte överlåtas utan motpartens godkännande.

 

 1. Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

 

 1.   Ändringar och tillägg

Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Ändringar och tillägg till detta Avtal får endast åberopas mot part under förutsättning att denne skriftligen godkänt sådan ändring eller tillägg.

 

 1.   Tillämplig lag och tvistelösning

Avtalet regleras av svensk lag. Tvist rörande tolkning och tillämpning av Avtalet ska exklusivt avgöras av Stockholms tingsrätt som första